Geschiedenis van het Eindhovens Studenten Corps

Deze geschiedschrijving is tot stand gekomen met het werk dat de achtste Lustrum Commissie en negende Lustrum Commissie hebben geleverd.

1957

3 September: oprichtingsvergadering in café-restaurant The Old Dutch. Stichting Studentenvoorzieningen stelt een villa op de Parklaan ter beschikking. Dit pand krijgt de naam 'Ilium'. Op 13 september worden de eerste 155 studenten geïnaugureerd, waaronder zich één vrouw bevindt. De Technische Hogeschool Eindhoven wordt op 19 september officieel geopend door H.K.H. Koningin Juliana. 4 November: installatie van de eerste Senaat. 22 November: sociëteit 'llium' krijgt zijn eerste Sociëteit Bestuur. 13 December: het eerste nummer van het Corpsblad de Diskus wordt uitgegeven.

1958

De eerste twee Corpsverenigingen worden erkend: het Eindhovens Studenten Corps en het Disputeergezelschap. De Eindhovense Studenten Gemeenschap (E.S.G.) wordt opgericht als overkoepelend orgaan van de confessionele groepen, de studieverenigingen, de sportverenigingen en culturele organisaties. Het E.S.C voert in dit overlegorgaan de boventoon. 7 November: de senaatsoverdracht wordt voor het eerst in Eersel gevierd. 29 November: de eerste almanak komt uit. Tijdens het kerstreces wordt de sociëteit verbouwd.

1959

26 januari: het verbouwde corpsgebouw wordt heropend. Marinus wordt als buffetbediende de eerste werknemer van het E.S.C. Op 20 maart worden drie nieuwe Corpsverengingen erkend, te weten: Phlegon, Hajraa en Ivar. De naam Sociëteit Bestuur wordt veranderd in Commissie tot Bestuur van de sociëteit 'Ilium' van het Eindhovens Studenten Corps.

1960

De toneelvereniging Asjera wordt op 17 februari erkend. 20 September: de roeiondervereniging Tachos wordt opgericht. Middels de'activeringsweken probeert de Senaat het interne verenigingsleven en met name de ondervereningen te stimuleren. Oktober: demonstraties tegen artikel 60 van de wet op het wetenschappelijk onderwijs.

1961

De eerste Rector Magnificus van de Technisch Hogeschool, prof. dr. H.B. Dorgelo overlijdt op 6 maart. Prof dr. K. Posthumus wordt zijn opvolger. Op 27 april wordt jaarclub Meteoor als eerste groepering erkend. Diverse nieuwe onderverenigingen worden opgericht, waaronder zwemverenig Nayade. Daarnaast wordt het borrelgenootschap Nargileh opgericht. Het eerste lustrumjaar breekt aan! 18 Oktober: filmvereniging Dekate Mousa wordt erkend. Op 19 oktober schenkt dhr. Hj. van Doome het eerste studentenhuis aan de S.S.E. Op 23 november opent de president de langste corpsvergadering waarin 'het Totaalplan' gelanceerd wordt. Deze vergadering duurt 13 uur.

1962

De lustrumweek vindt plaats van 8 tot en met 15 september. 8 september: Dr. H.J. van Doome wordt erelid van het Eindhovens Studenten Corps. Tevens wordt op deze dag de succesvolle musical 'O Helena'uitgevoerd. De contacten met de burgerij worden versterkt door de adoptie van de Mythylschool. 28 November: overlijden van Koningin Wilhelmina. Eind 1962 raakt het Eindhovens Studenten Corps in een structuurcrisis, door de tegenstrijdige gedachten van de Agoristische Oud-Presidenten en de BOuw COmmissie Sociëteit (Bocoso).

1963

Als gevolg van de structuurcrisis treedt op 12 februari de Senaat af. De volgende dag neemt een Regentencollege zitting. Op 22 oktober wordt, met het installeren van de Senaat 1963-1964, de moeilijke periode afgesloten. Op 1 november wordt ter vervanging van de E.S.G., de Eindhovense Studenten Maatschappij (E.S.M.) opgericht. Dit overlegorgaan bestaat uit het E.S.C, S.S.R.E., Demos en een aantal levensbeschouwelijke verenigingen.

1964

In Februari wordt in het pand Parklaan 62 een voorlopige algemene ontmoetings ruimte in gebruik genomen.Volleybalvereniging Hajraa viert dit jaar haar eerste Lustrum. In april wordt de almanak 1962-1963 uitgereikt. Op de 14e van deze maand worden de bijgebouwen van sociëteit 'Ilium' - waaronder de mensa, de algemene ontmoetingsruimte en de hele inventaris - door brand verwoest. De S.S.E. biedt als vervangende ruimte voor de mensa en de AOR een pand aan de Dommelstraat aan. Het aantal onderverenigingen wordt vergroot met de oprichting van de zeilvereniging SEC. De jaarclubstructuur wordt vervangen door een dispuutsstructuur.

1965

Eind september viert Tachos haar eerste Lustrum. In dezelfde maand worden de ouderejaarsleden van het dispuut Juno van buitengewone leden, gewone leden en verkrijgen hierdoor stemrecht. Op 28 oktober wordt de bridgevereniging Klaver 7 opgericht. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de bouw van het studentencomplex aan het Noordplein in volle gang. Na een moeilijke en zeer intensieve formatieperiode vindt, een maand later dan gebruikelijk, de senaatswisseling plaats.

1966

H.K.H. Prinses Beatrix en Z.K.H. Prins Claus trouwen op 10 maart, om dit te vieren wordt een oranjedag georganiseerd. Ter gelegenheid van het eerste Lustrum van Meteoor wordt aan de Senaat een bokje aangeboden. De toneelvereniging Asjera verzorgt de première van een toneeluitvoering ter gelegenheid van het tweede Lustrum van de Technisch Hogeschool. Op 3 september wordt in café' The Old Dutch' het Reünisten Gezelschap opgericht. Tijdens de jaarlijkse uittocht naar Eersel biedt de Senaat het College van Burgemeester en Wethouders het eerste zwembad van de gemeente aan. Ook dit jaar zijn er weer enige problemen met het formeren van de Senaat.

1967

Het tweede Lustrum met als thema 'Schotland' wordt uitbundig gevierd. Dit jaar worden de festiviteiten echter niet door een Lustrum Commissie georganiseerd, maar door een Lustrum Raad bestaande uit vertegenwoordigers van diverse onderverenigingen, disputen en jaarclubs. Op 27 april worden beschuit met muisjes en oranjebitter uitgedeeld vanwege de geboorte van Prins Willem Alexander. De eerste paal voor het corpsgebouw aan het Noordplein wordt op 26 oktober geslagen. In november dient de Senaat een aanvrage in tot lidmaatschap van de Algemene Senaten Vergadering. 20 December: de muziekondervereniging Tuna de Ciudad de Luz wordt erkend.

1968

Dit jaar verloopt de senaatsformatie nog problematischer dan 'normaal'. Vanaf 20 december 1967 neemt een Regentencollege, bestaande uit de jongste honorair senatoren, de lopende zaken op zich. Op 27 maart wordt eindelijk een nieuwe Senaat geïnstalleerd. Vanwege het groeiende aantal vrouwelijke studenten, wordt in maart de E.V.S.V. opgericht. De damesacht met vier leden van Tachos haalt in Berlijn het brons op de Europese Kampioenschappen. De tennisverereniging de Dommelaer wordt opgericht. De Algemene Senaten Vergadering wil dit jaar nog niettot erkenning van het E.S.C overgaan. Tijdens de corpsvergadering van 10 december wordt bekend gemaakt dat de toneelondervereniging Asjera niet meer bestaat.

1969

Vanwege het teruglopende ledenaantal wordt de C.t.B. afgeschaft, de Senaat neemt de vrijgekomen taken op zich. In februari wordt gediscussieerd of S.S.R.E. de kelder van het studentencentrum mag huren. Uiteindelijk wordt dit toegestaan voor fl. 300,-. Aangezien in het hele land het studentenleven en met name de ontgroeningen in opspraak zijn, verandert ook in Eindhoven een aantal zaken. De groentijd mag niet meer berusten op 'ongelijkwaardigheid'. Een gevolg hiervan is, dat het kaalscheren van de foeten wordt afgeschaft. Ter vervanging worden bij het Eindhovens Studenten Corps de foetenpetten geïntroduceerd. In september wordt de almanak uitgereikt. Zodra geconstateerd wordt dat het een paperback is, wordt het boekwerk door vele leden verbrand. Op 15 oktober wordt Marinus, al ruim 10 jaar de buffetbediende, om financiële redenen ontslagen. Het zojuist geïnstalleerde Tapperscollege neemt zijn taken over.

1970

De Algemene Senaten Vergadering laat in januari weten dat, na een stemming 3 voor en 4 tegen, het Eindhovens Studenten Corps nog niet erkend kan worden. In het voorjaar wordt de villa op de Parklaan verruild voor het studentencentrum 'de Bunker'. Hoewel op 20 april de Almanak Commissie 1969-1970 geïnstalleerd wordt, zal de vereniging financieel niet draagkrachtig genoeg blijken om deze almanak te verwezenlijken. Dit jaar wordt de Commissie tot Beheer geïnstalleerd.

1971

Vanwege de problemen, die zich ieder jaar weer voordoen rondom de Senaatsformatie, wordt begin februari een congres georganiseerd. Er wordt over twee zaken gesproken; een drastische structuurwijziging en de eventuele opheffing van het Eindhovens Studenten Corps! De president stelt een ultimatum: als op 9 maart nog steeds geen vierde senator is gevonden, sluit de sociëteit haar deuren. Na een week wordt de sociëteit we geopend en kunnen vijf senatoren geïnstalleerd worden. Van de gevreesde opheffing gelukkig geen sprake. Op advies van de accountant wordt een draaiboek voor alle financiële zaken binnen het Corps opgesteld.

1972

Op 26 januari splitst Tachos zich af. In de intro ontstaat het Actieve Balle Comité (A.B.C.), een commissie die activiteiten bedenkt en organiseert. Omdat de exploitatie van de keuken niet meer mogelijk is, wordt Cees, de ko ' k, ontslagen. Ondanks moeilijke periode, wordt dit jaar het derde Lustrum, met als thema 'Cormanie' gevierd. In de lustrumweek vormen de Middeleeuwen het sfeerbepalend tijdperk. Op 17 oktober splitst Tuna de Ciudad de Luz zich af van het Corps. Vanwege het sterk teruglope ledental moet 70% van de sociëteit ontruimd worden. De senaats- en dispuutskamers worden omgebouwd tot sociëteit.

1973

Nadat de verbouwing voltooid is, vindt de verhuizing naar de bovenverdieping van het Studentencentrum plaats. Volleybalondervereniging Hajraa wijzigt haar statuten, zodat vanaf nu alle studenten van de Technische Hogeschool zich in kunnen schrijven. Dit jaar worden slechts 10 eerstejaars geïnaugureerd.

1974

De gevolgen van de geringe aanwas van leden de laatste jaren worden goed zichtbaar. Toch wordt op 21 maart paard rij ondervereniging Phlegon heropgericht. Ook wordt dit jaar voor het eerst een educatieve themaweek georganiseerd. Het onderwerp van deze week is 'de Twintigerjaren'.

1975

In november wordt een Britse week georganiseerd. Het programma bestaat uit lezingen, whiskey- en bierproefavonden, dartswedstrijden en forumdiscussies. Gezien het geringe aantal derde- en vierdejaars verloopt de senaatsformatie zeer problematisch. Op 12 april wordt een gala georganiseerd ter gelegenheid van de 18e Dies Natalis van de sociëteit.

1976

In februari presenteren vier kandidaten zich voor de Senaat1975(!)-1976, zodat er gewisseld kan worden. Vanwege de dalende omzet wordt de bierprijs verhoogd naar 80 cent. In april wordt geconstateerd dat het vaandel gestolen is. Tevens wordt in deze maand de vierde Lustrum Commissie geïnstalleerd. Dit jaar wordt vaak gediscussieerd of HBO-ers wel of geen lid mogen zijn van het Eindhovens Studenten Corps.

1977

Ondanks dat de vereniging slechts 150 leden telt, wordt het vierde Lustrum gevierd. Het werkthema van dit lustrumjaar 'Mexico', wordt in het motto 'Coramba' tot uitdrukking gebracht. Een van de eerste activiteiten is een symposium over de culturele en historische aspecten van Mexico. In de lustrumweek kleedt een groot aantal leden zich in Mexicaanse stijl, tevens wordt in deze week de corpsdas geïntroduceerd. Dit jaar worden de statuten gewijzigd, zodat ook HBO-ers lid kunnen worden van het E.S.C.

1978

Op 5 april wordt de Senaat geïnstalleerd. Na een sluimeren staan van een aantal jaren bloeien dit jaar de onderverenigingen, ESHG, SEC, Argus en Clacqx weer op. In oktober wordt een luchtballon opgelaten, om de studentengezelligheidsverenigingen te promoten. Na tien jaar wordt in november weer een Almanak Commissie geïnstalleerd.

1979

Op ll mei wordt de almanak met als thema 'Na tien jaar terug' uitgereikt, een traditie is weer in ere hersteld. Ook wordt weer een Diskus Commissie geïnstalleerd, zodat op 5 december de 'eerste' Diskus uitgedeeld wordt. Het schrapkaartensysteem wordt ingevoerd, drinken op rekening is vanaf nu niet meer mogelijk. Hierdoor verbetert de liquiditeitspositie van de vereniging aanzienlijk. Dit jaar wordt het E.S.C-salonorkest opgericht.

1980

0p 30 april draagt H.K.H.Koningin Juliana de troon over aan H.K.H. Prinses Beatrix. De haardstoelen worden in de sociëteit geïntroduceerd. Vanwege het groeiende aantal leden, houdt de Expansie Commissie zich bezig met het vinden van een nieuwe sociëteit. De Zuidzaal blijkt de interessantste optie maar erg moeilijk te realiseren. Bridge vereniging Klaver 7 wordt heropgericht.

1981

Dit jaar wordt voor het eerst een Kamp Commissie. Door de invoering van de twee-fasen-structuur wordt de studiedruk hoger. Op 29 april wordt de oranje met als thema 'Hoflandse Nieuwe' uitgereikt. Na een periode van onduidelijkheid, welk dispuut de hoogste anciënniteit bezit, verleent de Senaat op 18 september het predikaat erkend dispuut aan de vier oudste disputen op alfabetische volgorde; Alcibiades, Aleph, Audumla en Jupiter.

1982

Nog steeds is geen oplossing gevonden voor het huisvestingsprobleem. Een nieuwe optie is de voormalige pastorie van de Steentjeskerk. Op 28 september wordt de lustrumweek ter gelegenheid van de viering van de 25e Dies Natalis geopend. De Möbiusband symboliseert het thema 'Eindeloos'. Begin november vindt de senaatswisseling plaats, voor het eerst neemt een vrouw zitting in de Senaat. Vanaf dit jaar zijn meerdere bierkaaien in de sociëteit te vinden.

1983

Het aantal geïnaugureerden vertoont een stijgende lijn, dit jaar worden 95 studenten lid. Om het teruglopende activiteitenniveau op te vijzelen, wordt in januari een Activiteiten Commissie geïnstalleerd. Tijdens een groots opgezette honorair-senatorendag wordt de bordeauxrode senaatsdas geïntroduceerd. Toneelondervereniging Asjera wordt dit jaar heropgericht. Op 27 juni verkrijgt We know You know de status 'erkend dispuut van het Eindhovens Studenten Corps'.

1984

Een diepgaand onderzoek heeft uitgewezen, dat het niet mogelijk is om de sociëteit in de voormalige pastorie van de Steentjeskerk te vestigen. Vanaf dit jaar wordt de exploitatie van de sociëteit in handen gegeven van 'Stichting ESI', Corps en sociëteit worden zodoende gescheiden. Op 17 oktober wordt, na een zestienjaar durende afwezigheid, weer een Commissie tot Bestuur geïnstalleerd. In april houden twee tappers de bar 7x24 uur open, een record is gevestigd. De eerste vrouw wordt lid van het Tapperscollege. Dispuut Baldr wordt eind mei erkend.

1985

0p 30 maart wordt de Reünistenvereniging opgericht. De bevrijding van Nederland in 1945 wordt tijdens het 5 mei gala gevierd. De Inauguratie Commissie neemt vanaf dit jaar het werven van aspirant leden niet meer voor haar rekening. Hiervoor wordt een Promotieteam in het leven geroepen. Het Reglement van Orde wordt op 17 september ingevoerd in 'de Wet van het Eindhovens Studenten Corps'.

1986

Dit jaar wordt definitief besloten om naar de Zuidzaal te verhuizen. In oktober wordt begonnen met het verbouwen van deze ruimte. Na een moeizame en langdURIge formatie periode wordt de Lustrum Commissie op 4 november geïnstalleerd. Dit jaar worden een aantal veranderingen in het introbeleid aangebracht. Een Intro Activiteiten Commssie neemt de organisatie van de intro op zich. Vanwege een steeds toenemende studiedruk wordt de VAP ingekort. Op 15 mei krijgt Iknoria de status 'erkend dispuut', Abiogenesis krijgt dit predikaat een maand later. De golfondervereniging Thiot bevindt zich met een ledenaantal van 80 in haar bloeitijd.

1987

Dit jaar staat in het teken van het zesde Lustrum en het ombouwen van de Zuidzaal tot sociëteit 'Ilium'. Naast de aannemers en de architect dragen de corpsleden, hun steentje bij aan het lassen en verven. Tijdens de sociëteitsdies op 11 april wordt de nieuwe sociëteit geopend. Senaat 1986-1987 biedt bij de senaatswisseling de adelaar 'Arie' aan. De C.t.B. installeert haar eigen hoek in deze sociëteit. Voor de eerste maal wordt de Philips Jaarprijs georganiseerd, een essaywedstrijd geïnitieerd en gefinancierd door Philips. Ter gelegenheid van het zesde Lustrum wordt voor het eerst een lustrumboek uitgegeven, zij het met een slappe kaft. De lustrumweek wordt geopend met een gouden sleutel, bezorgd door een parachutist. Dit jaar wordt ijshockeyvereniging Hooking opgericht.

1988

Na het Lustrum en de verhuizing volgt een vrij rustig jaar. Hoewel de senaatsformatie moeilijk verloopt, zijn voor de commissies gegadigden in overvloed. De Senaat schaft een Cadillac aan. De oude schrapkaartenworden vervangen door de 'geeltjes'. In april wordt een nieuw taprecord van 200 uur gevestigd. De Reünistenvereniging organiseert voor het eerst, op de tweede zaterdag van april, een reünistendag.

1989

De Senaat ontplooit initiatieven om een verenigingslied te laten maken. Tijdens de 224e corpsvergadering op 16 juni wordt golfondervereniging Thiot erkend. Tevens wordt tijdens deze vergadering het dispuut in oprichting Smoking erkend. Om het werven van advertentiegelden te structureren wordt een Acquisitie Commissie geïnstalleerd. Het gala met als thema 'Er was eens...' vindt op toepasselijke wijze plaats in Het Land van Ooit. Op 7 november kan het verenigingslied voor de eerste maal ingezet worden.

1990

Door het instellen van een 'kroegouder' als vertrouwenspersoon voor nieuwe leden, wordt geprobeerd om de eerstejaars meer bij de vereniging te betrekken. De boekhouding van de vereniging wordt geautomatiseerd. Ter gelegenheid van de 45e herdenking van de bevrijding van Nederland wordt op 5 mei een gala georganiseerd ten bate van het RodeKruis. Het is een vruchtbaar jaar voor de onderverenigingen. De foto-ondervereniging Argus en de zeilondervereniging SEC worden nieuw leven ingeblazen en de rugbyondervereniging de Zwijnen wordt opgericht. In april wordt het taprecord weer verbroken, ditmaal wordt er 222 uur getapt!

1991

De studiefinanciering wordt teruggeschroefd tot vijf jaar. In het najaar wordt echter besloten dat studenten op een Technische Universiteit (behalve Bedrijfskunde en Bouwkunde) een half jaar studiefinanciering extra krijgen. Een Lustrum Comité, bestaande uit corpsleden, organiseert op 10 mei een zeer groots opgezet TU-lustrumfeest. Voor het eerst wordt voor de aspiranten een etiquettediner georganiseerd. Het dispuut in oprichting Pael wordt op 30 september erkend. Tevens wordt de ijshockeyondervereniging Hooking geïnstalleerd als erkende Corpsvereniging.

1992

Het zevende Lustrum wordt op uitbundige wijze gevierd. Naast een succesvolle lustrumweek, gala en diverse activiteiten door het jaar heen, zorgt de Lustrum Commissie voor een groot assortiment aan lustrumartikelen en maakt een lustrumboek, dit keer met een harde kaft. De Reünistenvereniging schenkt ter gelegenheid van dit Lustrum een tegeltableau, met daarop de logo's van de zeven Lustra. Op 7 oktober verkrijgt Meteoor het predikaat 'erkend dispuut'. Het grootste deel van het verenigingsarchief wordt naar het streekarchief op het gemeentehuis gebracht.

1993

De oude tapinstallatie wordt vervangen door een gecomputeriseerde versie. Deze haalt het bier afgepast uit de twee 1000 liter tanks. Dit leidt tot het terugdringen van de ondertap. Om de herkenbaarheid van de leden in de intro te vergroten worden vestjes aangeschaft. Vanwege het teruglopende aantal kandidaten voor de Senaat en de C.t.B. wordt een nieuwe bestuursstructuur ingevoerd. De Senaat zal uit zes personen gaan bestaan en de C.t.B. wordt afgeschaft. Een Sociëteits Commissie van vijftien personen zal in sociëteit 'Ilium' de exploitatie overnemen.

1994

Voor het eerst worden de ASIEH-dagen (Algemene Stads lntroduktie Eindhoven voor de Hogeschool) georganiseerd. In de 258e corpsvergadering wordt besloten de Activiteiten- en Diskus Commissie niet meer te installeren. Op 15 april wordt de alamanak uitgereikt, ditmaal wordt zelfs een versie op cd-rom aan de Senaat aangeboden. Tijdens de diesweek wordt een nieuwe liederenbundel uitgereikt. Er wordt een nieuwe structuur ontworpen voor de Corpsverenigingen. Vanaf nu zijn de Corpsvereniging, de ondervereniging en het genootschap duidelijk gedefinieerd. Met deze wijziging wordt de erkenning van Thiot en Phlegon teniet gedaan. Op 16 juni wordt het predikaat erkende Corpsvereniging verleend aan Asjera.

1995

Doordat de temponorm van 25% naar 50% wordt verhoogd, neemt de studie druk nog meer toe. Dankzij inspanningen van de Senaat wordt de besturenbeurs ingevoerd. Door deze beurs kan de Senaat haar bestuursfunctie combineren met haar studie en loopt zij geen financieel risico. Het predikaat 'erkend dispuut' wordt verleend aan Briljant. Ter gelegenheid van de 50e herdenking van de bevrijding van Nederland wordt op 5 mei een gala georganiseerd ten bate van het Rode Kruis. Asjera overtreft haarzelf met de opvoering van de zelfgeschreven musical 'Hier en Gunter' en het uitgeven van een cd. Het gala wordt dit jaar in stijl gevierd op het cruiseschip de M.S. Carolina te Rotterdam.

1996

De twee kampen en de VAP worden dit jaar vanwege de studiedruk drastisch aangepast. Het programma wordt zo gewijzigd, dat het lidmaatschap verkregen wordt voordat de colleges beginnen. Tevens wordt de haalbaarheid van een na-VAP grondig onderzocht. De trimesterstructuur van de Technische Universiteit wordt vervangen door een blokkensysteem. In de 274e corpsvergadering wordt de achtste Lustrum Commissie geïnstalleerd. Tijdens het zomerreces wordt de vloer van de sociëteit vervangen. In de 276e corpsvergadering wordt Discom '86 erkend als Corpsvereniging. De zeilondervereniging SEC wordt opgeheven.

1997

Het achtste Lustrum wordt gevierd! Het thema van dit feestjaar is 'Koning Keizer Corporaal'. Het jaar begint met een succesvol Oud en Nieuw-feest. Eind januari vertrekken 35 leden op lustrumskivakantie naar Les Arcs 1800. Op 21 maart worden de Pubgames georganiseerd. Tijdens het zomerreces vervaardigt de achtste Lustrum Commissie 'de Kroniek van het Eindhovens Studenten Corps', die op 22 september uitgereikt wordt.

1998

Dit jaar is één van de belangrijkste zaken die de Senaat oppakt het samenwerkingsverband met de twee andere studentenverenigingen. Wil het Eindhovens verenigingsleven op een hoger niveau komen dan zullen deze verenigingen zeker meer moeten samenwerken. Na de intro die dit jaar het thema "E.S.C ook jou afslag?" heeft, werden er 43 leden geïnaugureerd. Op 23 september geeft Senaat 41 het stokje door aan Senaat 43. Het galaweekend wordt geopend met de uitvoering van Asjera: "Bedden". Op zaterdag vindt het gala plaats in kasteel Bokrijk in Genk. Het weekend wordt afgesloten met de band: Bed Time Stories tijdens de thé-dansant op zondagavond. In december presenteert Almanakcommissie 1999 het thema "Werelds".

1999

Dit jaar wordt de HID uitgebreid om nog meer HBO studenten te bereiken en te proberen dat er meer HBO studenten lid worden van een studentenvereniging. In april wordt de almanak met het thema "Werelds" gepresenteerd. De intro had dit jaar het thema: "Dacht het wel ja!" en na de ontgroening werden er 41 nieuwe leden geïnaugureerd. Het gala vond dit jaar plaats in Deurne (België), nadat het weekend succesvol was geopend met Asjera.

2000

Dit jaar wordt er door de Senaat weer veel contact onderhouden met de andere twee studentenverenigingen, Universiteit en de Hogeschool. Tijdens het voorjaar organiseren Audumla en We know You know weer een hockeytoernooi en een softbaltoernooi. Tijdens het EK voetbal wat in de zomer plaatsvond waren alle wedstrijden live te zien op een groot scherm in de sociëteit. De intro, met het thema "It's in your hands" is een groot succes wat te zien is aan het grote aantal inschrijvingen. Het gala vindt plaats in een heel mooie locatie in België. In oktober komen een aantal leden met het initiatief om weer een verenigingsband op te richten.

2001

Voor Kenmerkend is dit jaar dat er een extra senator komt als aanvulling op de senaatscapaciteit, omdat deze was verminderd door een ongeval tijdens de wisseling. Verder is dit jaar de samenwerking met E.S.R Thêta sterk verbetert, met als hoogtepunt de samenwerking met betrekking tot de Varsity. Wint Thêta de Varsity in Houten dan zal de kroegjool in de sociëteit gehouden worden van het Eindhoven Studenten Corps. In dit jaar gaat ook het negende lustrum van start met het Thema "Dr. Brown". De commissie van vijf man gaat enthousiast van start met het organiseren van verschillende activiteiten. Na de presentatie is de eerste activiteit de lustrumcantus waar het bier rijkelijk vloeit. Tijdens de inventarisdagen wordt er een filmavond met de film "Back to the future" gehouden in een café in de stad.

2002

Dit jaar staat samen met 2001 in het teken van het negende lustrum van het Eindhovens Studenten Corps. Een aantal activiteiten, die in dit jaar georganiseerd zijn: The assassination games, Lustrum feest met Def Rhyms en als topper van het jaar de lustrumweek. Deze week begon met de traditionele karrentocht, waarna de rest van de week elke avond feest en veel activiteiten door de disputen zijn geregeld. Tijdens deze week wordt ook de lustrumalmanak gepresenteerd met het thema "Met Karakter" Het lustrum wordt afgesloten met het gala met als hoofdact de Crazy Piano's. Na het overlijden van Koninklijke Hoogheid prins Claus is de sociëteit een week dicht om te rouwen.Bron: 40 jaar E.S.C in het kort: Kroniek van het Eindhovens Studenten Corps

Sponsoren